Zakonodaja

Pravno-informacijski sistem RS

Pravno-informacijski sistem RS (Pis-RS) omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

http://www.pisrs.si/Pis.web/

EUR-Lex

Na spletišču EUR-Lex so v 24 uradnih jezikih EU brezplačno na voljo verodostojni Uradni list Evropske unije, zakonodaja EU (pogodbe, direktive, uredbe, odločbe, sklepi, prečiščena zakonodajna besedila itd.), pripravljalni akti (zakonodajni predlogi, poročila, zelene in bele knjige itd.), sodna praksa EU (sodbe, sklepi itd.), mednarodni sporazumi, dokumenti EFTA, povzetki zakonodaje EU, ki pravne akte umestijo v področje politike in jih razumljivo predstavijo in drugi javni dokumenti.

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

WIPO Lex

WIPO Lex je globalna baza podatkov, ki omogoča brezplačen dostop do pravnih informacij o intelektualni lastnini (IP), kot so pogodbe, ki jih upravlja WIPO, druge pogodbe, povezane z intelektualno lastnino, ter zakoni in predpisi držav članic WIPO, Združenih narodov in Svetovne trgovinske organizacije.

https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation