Vzporedni uvoz

Vzporedni uvoz (imenovan tudi paralelni ali sivi uvoz) pomeni uvoz blaga, zavarovanega s pravicami intelektualne lastnine, ki je uvoženo in dano v promet na določenem trgu brez privolitve imetnika intelektualne pravice na tem trgu. Gre za originalne proizvode, ki so bili ob prvi prodaji dani na neki trg s strani ali z dovoljenjem imetnika pravice, kupljeni na tem trgu in nato uvoženi v drugo državo. Takšen uvoz je lahko zakonit.

Vzporedni uvoz se pojavi zaradi poslov, s katerimi se izkoriščajo različne cene na trgih za enako blago. Vzporedni uvozniki, ki niso del proizvajalčeve uradne distribucijske mreže, lahko kupijo proizvod na trgu v državi, kjer ima ta proizvod nižjo ceno, in ga prodajo v državi, kjer ima višjo ceno.

Vzporedni uvoznik lahko znamko uporablja samo za nadaljnjo prodajo izdelka in je ne sme izkoriščati za druge namene. Prav tako ne sme oglaševati izdelka na način, ki škodi ugledu znamke, in se ne sme predstavljati kot pooblaščeni trgovec.