Institucije v Sloveniji

Evropski potrošniški center Slovenija

Evropski potrošniški center Slovenija je del mreže Evropskih potrošniških centrov (EPC), ki delujejo v vseh državah članicah EU, na Norveškem in Islandiji. Mreža EPC informira in svetuje potrošnikom ter jim nudi strokovno podporo pri reševanju njihovih pritožb zoper tuje ponudnike blaga in storitev iz EU, Norveške ali Islandije. Vse storitve so za potrošnike brezplačne.

http://www.epc.si

Finančna uprava RS

Finančna uprava RS (FURS) je organ v sestavi Ministrstva za finance, ki je v letu 2014 združil delovanje Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije.

FURS opravlja nadzor nad blagom, ki prihaja na carinsko območje Republike Slovenije iz tretjih držav. Če carinski organ pri pregledu blaga sumi, da blago krši določeno pravico intelektualne lastnine (npr. blagovno znamko), lahko tako blago zadrži in o tem obvesti uvoznika in imetnika pravic, npr. nosilca blagovne znamke, modela. Nadaljnji postopek je odvisen od prejemnika blaga. Če se ta strinja z uničenjem blaga (ker gre za ponaredke), se le-to uniči pod carinskim nadzorom, sicer pa mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kršene.

https://www.fu.gov.si/

https://www.fu.gov.si/carina/prepovedi_in_omejitve/varstvo_pravic_intelektualne_lastnine_ipr/

Generalna policijska uprava

Generalna policijska uprava je del Slovenske policije, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve.

V primeru suma kaznivih dejanj lahko takšna dejanja prijavite policiji: na anonimni telefon policije 080-1200, telefonsko številko policije 113 ali prek e-naznanila kaznivega dejanja.

https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/organiziranost/generalna-policijska-uprava

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pristojni organ, ki izvaja regulatorne in nadzorstvene naloge na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih pripravkov, človeških tkiv in celic ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III.

https://www.jazmp.si/

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je nacionalni poštni operater, ki za prenos pošiljk skrbi že desetletja. S svojimi kakovostnimi storitvami in novimi rešitvami se trudi za zadovoljevanje potreb državljanov in podjetij. Je izjemno zanesljiva pri izvajanju storitev, povezanih s pretokom informacij, denarja in blaga. S svojimi poštnimi, finančnimi in logističnimi storitvami je prepoznaven akter v regiji in na mednarodnih trgih.

Pri prenosu pošiljk upošteva pravila Svetovne poštne zveze, ki določajo katerih vsebin ni dovoljeno pošiljati po pošti. Med prepovedane vsebine v vseh poštnih pošiljkah, ne glede na vrsto transporta, sodijo tudi ponaredki in piratski predmeti.

https://www.posta.si

https://www.posta.si/poslovno/mednarodne-storitve/uvoz-in-izvoz-posiljk

Register .si

Register.si deluje v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) in opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si. S svojimi storitvami omogoča in promovira spletno prisotnost vseh .si domen.

https://www.register.si/

 

SI-CERT

SI-CERT (ang. Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

https://www.cert.si/

https://www.varninainternetu.si/

Tržni inšpektorat

Tržni inšpektorat RS (TIRS) je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. TIRS vodi upravne inšpekcijske in prekrškovne postopke na področju varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika. Izvaja tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih. Delo TIRS ni samo izvajanje inšpekcijskega nadzora, temveč z vidika preventivnega delovanja s pravicami in obveznostmi seznanjajo potrošnike in podjetja ter s tem vsem sodelujočim na trgu omogoča lažje in zakonito poslovanje.

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/trzni-inspektorat/o-trznem-inspektoratu/

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Opravlja upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti) ter kakovosti in prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov, drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje.

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/

Urad RS za intelektualno lastnino

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. URSIL vodi postopke za pridobitev patentov, registracijo znamk, modelov, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, vodi registre pravice industrijske lastnine, pripravlja zakonske predpise s področja intelektualne lastnine ter zastopa Slovenijo pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine.

URSIL ni pristojen za izvajanje ukrepov v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine, vendar želi po zgledu dobrih praks sorodnih tujih uradov prispevati k učinkovitejšemu uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji.

URSIL vodi stalno koordinacijsko skupino za boj proti piratstvu in ponarejanju, v kateri poleg URSIL sodelujejo še Tržni inšpektorat RS, Finančna uprava RS in Generalna policijska uprava.

http://www.uil.gov.si/

Zveza potrošnikov Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, nevladna in mednarodno priznana organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa interese slovenskih potrošnikov.  


Nenehno preverjajo kakovost različnih izdelkov in storitev, pri čemer sodelujejo z neodvisnimi strokovnjaki in akreditiranimi laboratoriji. Potrošnike obveščajo o kakovosti izdelkov in storitev, njihovih pravicah in drugih pomembnih potrošniških vprašanjih. Svetujejo pri najrazličnejših potrošniških vprašanjih in zagatah ter pomagajo pri uveljavljanju potrošnikovih pravic. Svetovanje je neodvisno, nepristransko in zaupno. Zastopajo interese potrošnikov na različnih področjih, sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in politike s področja varstva potrošnikov. Organizirajo tudi številne skupinske akcije - skupinske nakupe in kolektivne pobude.

https://www.zps.si/