EU ali mednarodne organizacije

Evropska patentna organizacija

Evropska patentna organizacija je mednarodna organizacija, ki je pristojna za podeljevanje evropskih patentov. To nalogo opravlja Evropski patentni urad, ki je izvršilni organ te organizacije.

https://www.epo.org

Evropski opazovalni organ o kršitvah pravic intelektualne lastnine (Observatory)

Observatory deluje pri EUIPO. Ustanovljen je bil zato, da bi izboljšali razumevanje vloge intelektualne lastnine in negativnih posledic kršitve pravic intelektualne lastnine. Aktivno deluje na področju ozaveščanja različnih ciljnih skupin o vrednosti intelektualne lastnine in pomenu njenega spoštovanja ter izvaja podporne aktivnosti proti ponarejanju in piratstvu. Sestavljajo ga predstavniki javnega in zasebnega sektorja, ki sodelujejo v aktivnih delovnih skupinah.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/web/observatory/about-us

Evropski urad za boj proti goljufijam

Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF (ang. European Anti-Fraud Office) preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in hujše kršitve v evropskih institucijah ter oblikuje politiko boja proti goljufijam. Urad je služba Evropske komisije, vendar je pri svojem delu neodvisen.

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_sl

EUROPOL

Europol (ang. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) je organ kazenskega pregona Evropske unije. Pristojen je za organizirani kriminal, terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki prizadenejo dve ali več držav članic tako, da je zaradi obsega, pomena in posledic kaznivih dejanj potreben skupen pristop držav članic. Temeljna naloga Europola je izboljšati učinkovitost in sodelovanje med pristojnimi organi držav članic pri preprečevanju in v boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala.

https://www.europol.europa.eu/about-europol

INTERPOL

INTERPOL (ang. International Criminal Police Organization) je mednarodna organizacija kriminalistične policije, ki ima 194 držav članic. Njegova glavna naloga je, da policijskim silam v različnih državah omogoči pomoč pri iskanju osumljencev kriminalnih dejanj.

https://www.interpol.int/

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih ter razvojnih politikah.

http://www.oecd.org/

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (ang. World Intellectual Property Organisation) je ena izmed specializiranih agencij Združenih narodov, ki ima namen pospeševati pravno varstvo vseh kategorij intelektualne lastnine v svetu na podlagi sodelovanja med državami in z mednarodnimi organizacijami.

https://www.wipo.int/portal/en/index.html

V okviru WIPO deluje Posvetovalni odbor za uveljavljanje pravic (ang. Advisory Committee on Enforcement), ki na splošni ravni obravnava različna vprašanja, povezana z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine.

https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO)

EUIPO je specializirana ustanova Evropske skupnosti, pristojna za registracijo znamk EU in modelov Skupnosti. EUIPO zadnja leta spremlja ekonomske posledice ponarejanja v različnih sektorjih in skupaj z drugimi institucijami deluje in izvaja različne aktivnosti na področju boja proti ponarejanju in piratstvu.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/home