Zavarujte svojo intelektualno lastnino

Intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma in je kot takšna neopredmetena, kadar pa je opredmetena, jo lahko imetnik pravice komercialno izkorišča.

Poskrbeti morate, da zavarujete svojo intelektualno lastnino, če želite ustaviti ponarejanje.

Kaj je lahko predmet varstva?

 • znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev (npr. ime ali logotip podjetja ali izdelkov, slogani) se zavaruje z znamko,
 • videz izdelka (npr. pohištva, avtomobilov, oblačil) se zavaruje z modelom,
 • izum s področja tehnike, ki rešuje nek tehnični problem (npr. naprave, zdravila) se lahko zavaruje s patentom,
 • avtorsko delo (npr. knjiga, glasba, film, računalniški program) je varovano z avtorsko pravico, predmet sorodne pravice (npr. izvedba glasbenega dela, RTV oddaja, fonogram) pa s sorodno pravico.

Kako pridobite pravice?

Intelektualna lastnina se deli na avtorsko in sorodne pravice, industrijsko lastnino ter na druge pravice.

Književna, znanstvena in umetniška dela so lahko avtorska dela, varovana z avtorsko pravico. Ta pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena formalnost, na primer registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano.

Drugače pa je s pravicami industrijske lastnine (npr. znamka, model, patent), saj je za njihovo pridobitev potreben postopek pred organom, pristojnim za registracijo teh pravic.

Avtorska in sorodne pravice

Avtorsko in sorodne pravice v Sloveniji ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, njihovo upravljanje pa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

To področje obsega pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica) in pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice).

Več o avtorski in sorodnih pravicah si lahko preberete tukaj.

Industrijska lastnina

To področje zakonsko ureja Zakon o industrijski lastnini.

Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so:

 • patent – varuje izum s področja tehnike, ki rešuje nek tehnični problem, in je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv;
 • dodatni varstveni certifikat – podaljšuje patentno varstvo za proizvode oziroma sredstva, ki se dajo na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo;
 • model – varuje zunanji videz izdelka ali dela izdelka, ki izhaja iz značilnosti, kot so linije, obrisi, barve, oblike, teksture oziroma materiali,
 • znamka – varuje kakršnih koli znak, zlasti besede (vključno z imeni in priimki) ali slike, črke, številke, barve, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvoke, če se lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugega podjetja,
 • geografska označba – varuje neživilske izdelke, ki izvirajo z določenega geografskega območja in imajo posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, ki izvirajo z določenega geografskega območja (npr. idrijska čipka, ribniška suha roba).

Če želite pridobiti zgoraj navedene pravice v Sloveniji, lahko začnete postopek pred Uradom RS za intelektualno lastnino in vložite zahtevo za registracijo znamke, modela, geografske označbe oziroma podelitev patenta.

Pravice industrijske lastnine v Sloveniji lahko pridobite tudi na podlagi evropske ali mednarodne prijave. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Zavarovanje vaše industrijske lastnine je pomembno za preprečevanje piratstva in ponarejanja, saj vaše podjetje na ta način:

 • pridobi izključno pravico za komercialno izkoriščanje predmeta varstva,
 • prejme odločbo o registraciji, s katero lahko preprosto dokaže izključne pravice,
 • lahko dokumentacijo o pridobljenih pravicah in zahtevo za ukrepanje posreduje pristojnim organom (npr. Finančni upravi RS), ki lahko potem ukrepajo proti ponarejevalcem.

Koristi zavarovanja so za vaše podjetje številne, saj industrijska lastnina:

 • pomeni premoženje podjetja (neopredmetena poslovna sredstva),
 • pomaga preprečevati spore,
 • krepi konkurenčnost in poveča možnost za zaslužek,
 • omogoča povečanje tržnega deleža,
 • omogoča pridobivanje dodatnih sredstev s prodajo, licenciranjem ali franšizingom,
 • izboljša privlačnost vašega podjetja za partnerje in vlagatelje.

Ena od prednosti zavarovanja industrijske lastnine je tudi, da lahko carinske organe brezplačno zaprosite, da ponarejene ali piratske izdelke zadržijo na zunanjih mejah EU. Za tako ukrepanje ne morete zaprositi, če svojih pravic intelektualne lastnine niste zavarovali. Za zadržanje izdelkov, ki kršijo avtorsko ali sorodno pravico, lahko zaprosite brez registracije avtorskih del, saj ta postopek za varstvo z avtorsko ali sorodno pravico ni potreben.

Na enem izdelku je lahko več različnih pravic

Velikokrat je na izdelku več pravic intelektualne lastnine. Zdravilo je tipičen primer takšne vrste izdelka. S patentom se lahko zavaruje postopek njegove izdelave, zdravilna učinkovina in način uporabe. Zdravilo se lahko zavaruje z modelom (npr. oblika tabletke ali embalaža), njegovo ime, ime ali logotip proizvajalca pa z znamko. Navodila za uporabo zdravila so lahko varovana tudi z avtorsko pravico.

Varstvo intelektualne lastnine v tujini

Pravice intelektualne lastnine so teritorialne narave, kar pomeni, da veljajo v državi ali za območje, kjer so registrirane. Z registracijo znamke in modela ter podeljenim patentom pri Uradu RS za intelektualno lastnino zato pridobite pravice, ki veljajo v Sloveniji.

Če izdelke proizvajate ali prodajate v tujini, oziroma svoje storitve opravljate zunaj meja Slovenije, razmislite o tem, kje vse želite zavarovati svojo industrijsko lastnino.

Dobro je, da kot podjetje to uredite na trgih, na katerih se vaš izdelek proizvaja ali trži ali kjer opravljate svoje storitve. Pomembno je tudi, da razmislite o tem, na katerih trgih nameravate začeti proizvodnjo, in trgih, za katere pričakujete, da se bodo na njih proizvajali ali prodajali ponarejeni in piratski izdelki.

Možnih je več sistemov, ki vam olajšajo varstvo industrijske lastnine v tujini oziroma v več državah hkrati:

 • nacionalna prijava pri drugih tujih uradih,
 • evropska ali regionalna prijava in
 • mednarodna prijava.

Za svetovanje in informacije o intelektualni lastnini v državah EU in zunaj EU (Kitajska, Latinska Amerika in Jugovzhodna Azija) se lahko obrnete na mrežo IPR Helpdesk. To je evropska služba za pomoč malim in srednje velikim podjetjem na področju intelektualne lastnine. Gre za storitev, ki jo financira Evropska komisija, upravlja pa Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME).

Za pomoč v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine, se lahko obrnete tudi na strokovnjake, kot so patentni zastopniki ali zastopniki za znamke in modele, vpisani v registre pri pristojnih uradih.