Tudi v Sloveniji v veljavi Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov

Konvencija Medicrime je prvi mednarodni instrument mednarodnega kazenskega prava, ki inkriminira: ponarejanje medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju  ter druga podobna kazniva dejanja, kadar so storjena naklepno (promet s ponarejenimi medicinskimi izdelki, ponarejanje dokumentov, izdelava, promet na debelo in drobno, posredovanje pri dobavi ali dajanje v promet zdravil brez ustreznih dovoljenj in medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev o skladnosti ter pregon nezakonite uporabe dokumentov. 

Namen konvencije je varovanje zdravja ljudi in njihove pravice do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil ter boj proti organiziranemu kriminalu na tem področju. Ratifikacija Medicrime konvencije pomeni dopolnitev pravnega reda na področju tovrstnega kriminala in s tem povezanega pregona.

Medicrime konvencija je bila sprejeta 28. oktobra 2011 v Moskvi, veljati je začela 1. januarja 2016. Zavezuje države, da sprejmejo vse potrebne zakonodajne, finančne in druge ukrepe, da lahko organi, pristojni za zdravje, carina, policija in sodne oblasti izmenjujejo informacije, učinkovito sodelujejo na nacionalni in mednarodni ravni ter si pomagajo pri izvedbi preventivnih in represivnih ukrepov, skladno z nacionalno zakonodajo. Republika Slovenija je konvencijo ratificirala s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje.

Splošne informacije o ponarejenih zdravilih

Informacije o prodaji zdravil prek spleta

Informacije o konvenciji Medicrime